Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki. W przypadku uzasadnionej reklamacji towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny pełnowartościowy lub zostanie zwrócona cena zakupu towaru w formie w jakiej zapłacono za reklamowany produkt.

2.W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres pocztowej e-mailowej podany jest z zakładce Kontakt. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu oraz opisać przedmiot reklamacji. Postanowienia punktu 1 -zdanie drugie, stosuje się odpowiednio.


Do góry