Regulamin

1. Sklep internetowy pod nazwą Copycat.pl prowadzi firma Miss Styling z siedzibą, Radziwie 5, 01-164 Warszawa  REGON 200436501, NIP 9661744162/ wpis CEIDG - 16.12.2011/

2. Domniemywa się, że Użytkownik składając zamówienie, zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

3. Dla wygody Konsumentów, zamówienia można składać 24 godziny na dobę , 7 dni w tygodniu przez cały rok. Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu z ważnych przyczyn, głównie technicznych.

4. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik winien zapoznać się z rodzajem i cechami towaru oraz łącznej cenie za oferowany do sprzedaży towar.

4. W celu złożenia zamówienia należy: dodać wybrany produkt do koszyka, przejść do koszyka oraz wypełnić "formularz zamówienia" znajdującego się na stronach sklepowych i przesłać go do Sprzedawcy.

5. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia " formularza zamówienia". Użytkownik może dokonać korekty zamówienia do momentu zatwierdzenia zamówienia. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek równoczesnej zapłaty za zamówiony towar.

6. Po złożeniu zamówienia, Użytkownik otrzyma automatyczną odpowiedź z serwisu sklepowego potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Brak potwierdzenia oznacza , iż zamówienie to nie zostało przyjęte do realizacji.

7 Sprzedawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności takiego zamówienia. Będzie jednakże dążył do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości mających wpływ na prawidłową realizację zamówienia

8. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień roboczy następujący po dniu, w którym zamówienie zostało złożone i należycie opłacone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień roboczy następujący po dniu, w którym zostało ono pozytywnie zweryfikowane. O powyższych okolicznościach sprzedawca niezwłocznie powiadomi Konsumenta.

9. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego Copycat.pl wyrażone są w PLN i Euro i są cenami brutto /zawierają podatek VAT/

10. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki ustalanych odrębnie dla przesyłek na terenie kraju jak i poza granicami Polski. Informacje o zryczałtowanych kosztach przesyłki na terenie Polski, znajdują się na stronie Copycat.pl w zakładkach: Przesyłka i Płatności.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.

13. Maksymalny czas realizacji zamówienia /do wysłania przesyłki do Użytkownika/ wynosi 7 dni. Do powyższego czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez Pocztę Polską / do 10 dni/ lub innego przewoźnika.

14. Sklep pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki , z którą Użytkownik może zapoznać się w każdej chwili na stronie Copycat.pl w zakładkach: Wysyłka i Płatności.

15. Sklep może w ramach promocji zawiesić pobieranie zryczałtowanej opłaty, umieszczając stosowną informację na stronie Copycat.pl.

16. Promocje dostępne w Copycat.pl nie łączą się ze sobą.

17. Koszt przesyłki, o którym mowa w punkcie 14, wliczony jest w kwotę do pobrania.

18. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez pocztę oraz innych przewoźników / firmy kurierskie/, będzie jednakże współdziałał z Konsumentem i przewoźnikiem w celu

wyjaśnienia wszystkich okoliczności mających wpływ na opóźnienia w dostawie.

19. Każda transakcja potwierdzana jest dowodem zakupu, załączonym do zakupionego towaru.

20. Płatność za zamówiony towar jest dokonywana kartą płatniczą/ kredytową lub debetową/, za pośrednictwem konta PayPal lub przelewem bankowym. Prawo własności towaru przechodzi na Użytkownika po opłaceniu pełnej należnej kwoty w tym kosztów dostawy.

21.W przypadku zamówień na kilka towarów, które mają być dostarczone w jednej przesyłce, termin realizacji o którym mowa w punkcie 13 , będzie liczony od dnia skompletowania ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.

22. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki. W przypadku uzasadnionej reklamacji towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny pełnowartościowy lub zostanie zwrócona cena zakupu towaru w formie w jakiej zapłacono za reklamowany produkt.

23.W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres pocztowej e-mailowej podany jest z zakładce Kontakt. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu oraz opisać przedmiot reklamacji. Postanowienia punktu 22 -zdanie drugie, stosuje się odpowiednio.

24. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta /Dz.U. z 2014r.poz 827/, Konsument,który zawarł umowę może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podana przyczyny Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy / art.34 ust 2 ustawy/. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia otrzymania zamówionego towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia , przed jego upływem drogą elektroniczną , o odstąpieniu od umowy poprzez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów/zamówień, których przedmiotem świadczenia jest rzecz sprowadzona/zamówiona na jego indywidualne zamówienie

25. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Dla zachowana terminu wystarczy odesłanie rzeczy przez upływem powyższego terminu.

26.Przedsiębiorca zwróci , nie późnej niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, dokonane płatności, przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument. Jeżeli w powyższym terminie, towar nie zostanie zwrócony, przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy............. ..........................................................

imię, nazwisko i adres Użytkownika/Konsumenta

 

Justyna Grzelak Miss Styling

Radziwie 5 m 336, 01-164 Warszawa

 

oświadczam, że odstępuję od umowy zawartej dnia ...............w ..................Proszę o zwrot kwoty............../słownie........../  na konto/kartę nr..........................................Zwracam towar w stanie niezmienionym.................... otrzymany dnia ...............................

 

Podpis Użytkownika....................


Przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, złożonego drogą elektroniczną.

Zwrot jest możliwy tylko w przypadku, jeżeli produkt nie jest zniszczony, kopiowany lub w żaden sposób użytkowany. Zwroty należy kierować na adres: Justyna Grzelak Miss Styling , Radziwie 5/336,01-164 Warszawa - z dopiskiem "zwrot" Właściciel sklepu dokona zwrotu ceny produktu.

Użytkownik dokonuje zwrotu towaru, należycie zabezpieczonego na czas transportu, na własny koszt dołączając do zwracanego towaru dowód zakupu.

27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta / Dz.U. z 2014r. poz 827/

28. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie i będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia/zamówień i dokonania płatności, i nie będą udostępniane osobom trzecim.

29. Opisy produktów i zdjęcia prezentowane na stronie sklepu stanowią własność właściciela sklepu i podlegają ochronie przewidzianej ustawą z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

30. W sprawach spornych dotyczących transakcji zakupu , strony mogą korzystać z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń /np. mediacja, postępowanie przed miejskim rzecznikiem praw konsumentów, w pozostałych przypadkach przed sądem powszechnym właściwości ogólnej.

  


Do góry