Zwroty i wymiany

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta /Dz.U. z 2014r.poz 827/, Konsument,który zawarł umowę może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podana przyczyny.  Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy / art.34 ust 2 ustawy/. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia otrzymania zamówionego towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia, przed jego upływem drogą elektroniczną, o odstąpieniu od umowy poprzez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów/zamówień, których przedmiotem świadczenia jest rzecz sprowadzona/zamówiona na jego indywidualne zamówienie

3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Dla zachowana terminu wystarczy odesłanie rzeczy przez upływem powyższego terminu.

4.Przedsiębiorca zwróci, nie późnej niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, dokonane płatności, przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument. Jeżeli w powyższym terminie towar nie zostanie zwrócony, przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy............. ..........................................................

imię, nazwisko i adres Użytkownika/Konsumenta

 

Justyna Grzelak Miss Styling

15-603 Białystok, Olmonty 20

 

Oświadczam, że odstępuję od umowy zawartej dnia ...............w ..................Proszę o zwrot kwoty............../słownie........../  na konto/kartę nr..........................................Zwracam towar w stanie niezmienionym.................... otrzymany dnia ...............................

 

Podpis Użytkownika....................


Przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, złożonego drogą elektroniczną.

5. Zwrot jest możliwy tylko w przypadku, jeżeli produkt nie jest zniszczony, kopiowany lub w żaden sposób użytkowany. Zwroty należy kierować na adres: Justyna Grzelak Miss Styling, 15-603 Białystok, Olmonty 20 - z dopiskiem "zwrot" Właściciel sklepu dokona zwrotu ceny produktu.


6. Użytkownik dokonuje zwrotu towaru, należycie zabezpieczonego na czas transportu, na własny koszt dołączając do zwracanego towaru dowód zakupu.


Do góry